Gräsytor
Biologisk mångfald
Att förebygga föroreningar

Vår natur – vår framtid

För att kunna säkerställa framtida golf på Kronholmen måste våra klippta gräsytor vårdas varsamt, den biologiska mångfalden värnas och riskerna för att förorena marken förebyggas.

Visby Golfklubb gynnar den biologiska mångfalden genom att
 • Prioritera inhemska arter av varierande storlek vid plantering
 • Vara noga med att bevara stora kärnområden i viktiga livsmiljöer
 • Skapa och upprätthålla naturliga korridorer mellan livsmiljöområden
 • Koppla livsmiljöer på golfbanan till omgivande livsmiljöer där det är möjligt
 • Sätta upp fågelholkar. Ha insektshotell, bikupor och öppna sandytor
För att öka naturvärdena på Visby Golfklubb görs följande
 • Skapar ängar och småområden med vilda blommar
 • Undviker gödsling i gräs-och ängsmarker
 • Klipper och tar bort gräsklippet en gång per år för att hålla nivån på näringsämnen låg
 • Undviker att klippa ner alla gräsområden samtidigt samt samt klippa vid rätt tid och med rätt redskap (skärande)
 • Lämnar döda träd och död ved
 • Planterar inhemska / lokala träd och buskar
 • Skapar buffertzoner mellan vatten och annan intensiv skötsel ex klippning mm
 • Skapar och håller efter bevuxna låga kanter/bankar mot dammar och småvatten
 • Låter vattennivåerna skifta beroende på säsong
 • Planterar inhemska/lokala vattenväxter i olika storlekar och av varierande typ
Så här tar Visby Golfklubb ansvar för anläggningens naturområden och livsmiljöer
 • Inventerar alla livsmiljöer (Biotoper) på och runt anläggningen
 • Årlig revision av vår skötselplan för naturområden / livsmiljöer
 • Är medvetna om ev. juridiska skyldigheter (reservat eller annat skydd) av livsmiljöer och arter
 • Skyddar och lyfter fram våra arkeologiska, historiska och kulturella lämningar
 • Registrerar anmärkningsvärda arter som upptäcks i området (skyddade, sällsynta eller utrotningshotade)
 • Regelbundna inventeringar av biologisk mångfald
Visby Golfklubb försöker ständigt förbättra greenernas jordkvalitet genom att
 • Noggrant utvärderar användning av bekämpningsmedel
 • Testar och håller koll på jordens PH
 • Tillsätter organiskt material vid gödning och toppdressing
 • Applicerar kompostlösningar / ”Biostimulanter”/biostimulanter
I Visby Golfklubbs gödslingsstrategi tas hänsyn till
 • Temperatur
 • Skugga
 • Stress på grund av slitage
 • Jordprover
 • Bladvävnadstester
Vid val av grässorter beaktas följande
 • Torktålighet
 • Förmåga att stå emot sjukdomar
 • Värmetålighet
 • Övervintringsförmåga
 • Förmåga att tåla salt
 • Skuggtålighet
 • Slitagetålighet
 • Jordtyp
 • Jordens pH och andra värden
Så här sköter Visby Golfklubb greenerna
 • Slipar greenklipparnas knivar cirka fem gånger per år.
 • Varierar klippmönster varje dag
 • Välta i stället för att klippa om möjligt
 • Borttagning av dagg varje dag under växtperiod
 • Vertikalskärning en gång per år
 • Knivluftning en gång per år
 • Hålpipning tre gånger per år
 • Byter hål varje dag under säsong
Så här identifierar och bevakar Visby Golfklubb trycket från skadedjur och sjukdomar
 • Letar speciellt på utsatta ställen efter tecken på sjukdom
 • Markerar på karta särskilt sjukdomsutsatta områden
 • Använder utomstående kunskap för diagnos och identifiering av skadedjur och sjukdomar
 • Kvantifierar skadetrycket på olika delar/områden av banan
 • Försöker att bestämma högsta acceptabla nivå för skadedjur och sjukdomar
 • Tvättar maskiner ofta i förebyggande syfte
Visby Golfklubb minskar risken för föroreningar genom att
 • Ha en handlingsplan om spillolyckor uppstår
 • Sköta skötselskyddszoner runt våra vatten och runt ekologiskt känsliga områden
 • Sköta sprut- och gödningsbuffertzonerna kring våra vatten och kring ekologiskt känsliga områden
 • Vattna endast lätt efter gödning
 • Plocka ogräs för hand när detta är möjligt