Categories
Nyheter

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Årsmöte 2020 Visby Golfklubb

Suderbys Herrgård –
Lördag den 9 maj kl 13.00

Förslag till Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat – och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 11. Fastställande av:
  a) Antalet styrelseledamöter
  b) Arvode till styrelse och revisorer

 12. Val av:

  1. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år

  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år  

  3. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får styrelsens ledamöter ej delta)

  4. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

  5. Ombud till GDF möte 

 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

 14. Övriga frågor (information och diskussion). 

  Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till mötet eller i de handlingar som tillhandahållits senast en vecka före mötet.

Varmt Välkomna! 
/Styrelsen Visby Golfklubb