Välkommen till Årsmöte Visby Golfklubb

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB

 

Tid: Lördag 29 april kl 13.00

Plats: Visby Bilcity, Färjeleden 7 Visby


Föredragningslista vid Visby Golfklubbs årsmöte, 2017-04-29

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
   
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
   
 3. Fastställande av föredragningslista.
   
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
   
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
   
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat – och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
   
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
   
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
   
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
   
 10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
   
 11. Val av:
  1. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
  2. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år
  3. Två (2) revisorer jämte en (1) eller två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år
  4. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år
  5. Ombud till GDF möte
    
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
   
 13. Övriga frågor (information och diskussion).


Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Visby Golfklubbs hemsida samt finnas tillgängliga på klubben senast en vecka före årsmötet.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till mötet eller i de handlingar som tillhandahållits senast en vecka efter mötet

Varmt välkomna!

Styrelsen Visby Golfklubb

Visby Golfklubb